PremiumWines Logo

Algemene Voorwaarden

Website Disclaimer + Privacy

Deze website is eigendom van Time2Wine bv Contactgegevens: Time 2 Wine bv Adres maatschappelijk zetel: Veldekensstraat 12, 9070 Destelbergen Email: info@time2wine.be Ondernemingsnummer: 0833.296.811 Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logos, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Time2Wine bv of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd Time2Wine bv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn,zal Time2Wine bv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.Time2Wine bv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@ident-it.be. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.Time2Wine bv geeft geen garanties voor de goedewerking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.Time2Wine bv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte,bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks,met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur,programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen.Het plaatsen van links naar deze websites of paginas impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u een product bestelt op deze website. Door één van de producten op onze website te bestellen, verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen en voorwaarden.

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Time2Wine en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op de website www.time2wine.be. Time2Wine heeft ten alle tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www.time2wine.be te wijzigen.
Time2Wine, Dendermondesteenweg 336, 9070 Destelbergen in België. Ondernemingsnummer BTW BE0833.296.811.
Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

2. Overeenkomst tussen u en Time2Wine

Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden. De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door Time2Wine en bevestiging van deze aanvaarding via email. De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw bestelling is geregistreeerd op onze rekening (IBAN BE21 3630 8392 0703 - BE83 7360 1205 2215). Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten. Indien Time2Wine de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. Time2Wine kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.

3. Producten, prijzen en tarieven

Alle producten die door Time2Wine aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de vermelde periode. De aangegeven prijzen zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten. Time2Wine kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. Time2Wine doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te annuleren. Time2Wine kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

4. Betaling en betaalwijze

De koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief btw. Betaling kan via overschrijving op onze rekening (IBAN BE21 3630 8392 0703 - BE83 7360 1205 2215). Betaling kan enkel in euro.

5. Levering en leveringstermijnen

Onze producten worden geleverd via de post, taxipost, koerierdienst of Time2Wine zelf. De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon. De verzendkosten zijn in functie van het aantal flessen. Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de klant in zijn bestelling. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in België. Voor leveringen in andere landen dient vooraf contact opgenomen te worden met Time2Wine. Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van Time2Wine tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de klant. De leveringstermijn bedraagt maximaal 15 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertermijn langer is wordt dit bij de bevestiging van de bestelling meegedeeld. In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn.

6. Annuleren van de transactie

Time2Wine is er zich van bewust dat het internet een nieuw medium is en dat niet alle klanten ervaring hebben met online winkelen en geeft daarom klanten als bijkomende garantie de mogelijkheid om bestellingen binnen de 24 uur te annuleren door het sturen van een email met de vraag tot annulatie. Na aanvaarding van uw vraag stuurt Time2Wine een annulatiebevestiging en stort de bedragen die reeds betaald zijn terug. Om mogelijke misbruiken te vermijden zullen terug stortingen enkel gebeuren op de rekening vanwaar de betaling afkomstig was. Bestellingen zullen om deze reden dan ook pas na 24 uur verwerkt worden.

7. Terugneming en terugbetaling (Herroepingsrecht)

Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen, kan de klant de goederen binnen 14 werkdagen na ontvangst terugsturen en dit mits overhandiging van uw bestelbon en de leveringsnota van de verzendingsdienst. U kan dit doen door dit modelformulier te downloaden. Wij zullen uw bestelling terugbetalen zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen. Gepersonaliseerde producten vallen echter niet onder deze regeling, evenmin voor producrten wanneer de verzegeling na de levering is verbroken.

8. Gegevens van de klant

Door gebruik te maken van de online-shop van Time2Wine stemt de klant in met het verzamelen van en het gebruik door Time2Wine van bepaalde persoonlijke gegevens. De door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van Time2Wine. U heeft steeds het recht om uw gegevens op te vragen, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kan daarvoor steeds terecht bij Time2Wine via email: info@time2wine.be

Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft in verband met deze Algemene Voorwaarden, aarzel niet contact op te nemen met ons.

Blijf op de hoogte

© Time2wine 2021
Alle rechten voorbehouden
Site by Ident-IT
IT. Made Simple.
cart